user_mobilelogo

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door Namaste Safaris Ltd. Namaste Safaris Ltd. spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op onze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Namaste Safaris Ltd. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.


Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Namaste Safaris Ltd. geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Namaste Safaris Ltd. geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.


Namaste Safaris Ltd. garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Namaste Safaris Ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De rechten op deze website behoren toe aan Namaste Safaris Ltd. of onze toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de informatie, de foto’s en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Namaste Safaris Ltd.

Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar de Namaste Safaris Ltd.  Privacyverklaring. Op dit bezoekersreglement is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met dit bezoekersreglement en de website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Neem contact op

info@namastesafaris.com

In Tanzania:   +255 784753460

In Nederland: +31 627434148

https://www.facebook.com/namastesafaris/

 

P.O. BOX 14805

Arusha

Tanzania